Verdi- og lånetakst

En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport og frarådes ved salg. Norges Takseringsforbund og Hønefoss takst anbefaler at det ved salg av boliger benyttes en Tilstandsrapport med verditakst.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Det er ikke gjort grundig undersøkelse av den tekniske tilstanden. Dette medfører at det ofte er skader / mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten.

Hvorfor verditaksering?

Det kan være stort sprik mellom selgers og kjøpers verdioppfatninger. Skal et salg komme i stand, må begge parter bli fornøyd.

Takstmannens oppgave er å fastslå riktig pris, slik den er i markedet på det aktuelle tidspunktet. Noen ganger kan likevel kjøper og selger bli enige om en annen pris, og det kan være naturlige grunner til det.

Kjøper og selger (og evt. andre involverte) har ofte egne verdioppfatninger, gjerne som følge av sin interesse i eiendommen og omsetningen av den. De ulike partene er involvert, ikke bare økonomisk, men ofte også følelsesmessig.

Et viktig kjennetegn ved takstmannen er hans nøytralitet. Han har ingen økonomiske interesser knyttet til selve salget, og kan se det hele utenfra. Dessuten er han et fagmenneske på området, og kan gjøre en vurdering både av det tekniske og det markedsmessige på det aktuelle tidspunktet.

Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene, gjennomføre en faglig verdivurdering og tallfeste disse verdiene. Dette er ingen enkel oppgave, den stiller store krav til takstmannen, til bakgrunn og kompetanse.

Få trygghet, og skaff verditaksering – kontakt oss i dag.